Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Ocak Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/01/2022 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2021/Aralık Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            04/01/2022  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Günlerinin belirlenmesi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2022 Yılı için 5 Kişilik Plan ve Bütçe Komisyon üyesinin belirlenmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2022 Yılı için 5 Kişilik İmar Komisyon üyesinin belirlenmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2022 Yılı için Gizli oyla 5 Kişilik Denetim Komisyon üyesinin belirlenmesi,

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (k) bendi ve 24. maddesi gereğince 5 kişilik Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor    komisyon  üyesinin açık oylama ile  seçilmesi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (k) bendi ve 24. maddesi gereğince 5 kişilik Tarım ve Ticaret komisyon üyesinin açık oylama ile seçilmesi.

7- Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 7. Dereceli  Eğitmen , 2 adet 7. Dereceli Tekniker ,2 adet  5. Dereceli Mühendis ,  5. Dereceli Şehir Plancısı  ,  5. Dereceli Mimar ve 1. Dereceli Programcı  kadroları için, Kadroların birinci derecelerinin birinci kademeleri esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere 2021 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere unvan ve dereceleri belirtilen kadrolar için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunun Meclisimizde görüşülmesi,
8- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi gereğince onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (Dış Mahalleler-2.Etap)  teklifi hususunun Meclisimizce görüşülmesi,