2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

  Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02/02/2021 SALI  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonundaaşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/01/2021 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
             02/02/2021 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                  

G Ü N D E M

1- 27.10.2020 tarih ve 27742Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince ilçe belediyelerinin Evsel Katı Atık Tarife Raporunu hazırlaması gerektiğinden ekte sunulan Evsel Katı Atık Tarife Raporunun onaylanarak bir örneğinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası gereğince; belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini , diğer belediyeler için binde onikisini geçemez.’’ Hükmü gereğince 2021 yılı içerisinde kullanılmak üzere, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması hususunda belediyemiz  meclisince görüşülerek karar alınması,

3-  Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak 7. Dereceli  Eğitmen , 7. Dereceli Tekniker , iki adet 5. Dereceli Mühendis , 5. Dereceli Şehir Plancısı , 1. Dereceli Ekonomist , 5. Dereceli Mimar ve 1. Dereceli Programcı  kadroları için, 2021 yılında ödenecek net ücret ve ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunun meclisimizde görüşülmesi,
***Gündem dışı dilek ve temenniler

İlgili Haberler