2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

 Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 yılı KASIM ayı olağan toplantısını yapmak için 03/11/2020 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2020/EKİM ayı olağan birleşimine ait karar özeti ekte sunulmuştur.

            03/11/2020  tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

G Ü N D E M:
Gündem 1-Belediyemiz Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti AVGAZ Petrol ürünleri sanayi ve ticaret Aş Yeşilkent 10300-10301 nolu parsellerin üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak yeniden düzenlendiği Uygulama İmar Planlarının onaylanması taleplerine ait  Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 13/10/2020 tarih ve 2489 sayılı  yazıları ekindeki 13/10/2020 tarih ve 6 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülerek karara  bağlanması,
Gündem 2- “İcra İflas Kanununun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczi mümkün olmadığı; 277 sayılı kanunun 1. Maddesine göre 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan paylar belediye vergi ve resimler hükmünde olup haczedilemeyeceği, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesinin son fıkrasında ise; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerini haczedilemeyeceği” açıklanmıştır. İlgi kanunlara istinaden 5393 sayılı kanunun 18/e bendi gereğince  ; belediyemizin aşağıdaki listede belirtilen bankalardaki hesaplarının her biri için ayrı ayrı kamu yararına tahsisi kararı alınması ve bu hesapların haciz kapsamı dışında tutulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
İŞ BANKASI ERZİN ŞUBESİ NEZDİNDE BULUNAN HESAPLAR:
1-İller Bankası Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Ayrılan Paylar Hesabı:
TR13 0006 4000 0016 1260 255249
2-İller bankasından gelen payların yatırıldığı Personel Maaş Hesabı (Ana Hesap)        :
TR39 0006 4000 0016 1260 168257
3-Kamulaştırma Hesabı : TR05 0006 4000 0016 1260 299528
ZİRAAT BANKASI ERZİN ŞUBESİ NEZDİNDE BULUNAN HESAPLAR:
1-Vergiler ve Harçlar Hesabı (Ana Hesap) : TR1000 0100 0587 2921 3294 5001 2-Büyükşehir Belediyesine aktarılan payların yatırıldığı Otopark Hesabı        :
TR2600 0100 0587 2921 3294 5004
3-Yapı Denetim Hesabı : TR0400 0100 0587 2921 3294 5012
4-Kredi kartı ile yapılan tahsilatların yatırıldığı Vergi ve Harçlar Hesabı:
TR6900 0100 0587 2921 3294 5006
5-Acil Yardım Afet Hesabı: TR5800 0100 0587 2921 3294 5010
6-İşkur Geçici İşçi Hesabı: TR7400 0100 0587 2921 3294 5013
Gündem 3- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/10/2020 tarih ve 2674 sayılı yazılarına istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.mddesinin (I) bendi gereğince; norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek yetkisi Belediye Meclisinde olduğundan, 4 adet boş olan Teknisyen Kadrosundan 1 adet 8791 Kodlu 3 Dereceli Teknisyen Kadrosunun iptal edilerek 13600 kodlu 1 adet 5 Dereceli Sanat Tarihçisi kadrosunun ihdas edilmesinin belediyemiz meclisince  görüşülmesi,

***Gündem dışı dilek ve temenniler

İlgili Haberler