2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı HAZİRAN Ayı Olağan toplantısını yapmak için 10/06/2019  Pazartesi  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019/MAYIS Ayı Olağan ve Olağanüstü Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.          

10/06/ 2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.               

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı

           

G Ü N D E M :

1- Belediyemiz Meclisinin 06.05.2019 tarih ve 43 Sayılı kararı ile Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 71. Maddesinde belirtilen: Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. Hükmü gereğince İlçemiz Atatürk Parkı içerisinde bulunan kafeterya ve müştemilatının Belediyemiz tarafından işletilmesi için, Bütçe İçi İşletme Kurulması ve Erzin Belediyesi Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği çıkarılması ile ilgili olarak Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonunun 14/05/2019 tarih ve 2019/2 Sayılı kararının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

2- Belediyemiz Meclisinin  06.05.2019 tarih ve 40 Sayılı kararı ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi  gereğince  kurumumuzda görev yapan kamu görevlileri 2019 Yılı için Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunu içeren Meclis kararının iptal edilerek sadece yetkili Sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

3- 06/05/2019 tarih ve 42 sayılı Meclis kararı ile Belediyemizin tarafı bulunduğu dava konusu alacakların sulh yolu ile tasfiyesine ilişkin olarak Meclisimizce alınan karara istinaden Belediye Başkanına yetki verilmiştir. Erzin Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.03.2013 tarih, 2011/32 Esas ve 2013/136 Karar Sayılı ilamı da Belediyemizin Fer-i Müdahil olarak katıldığı ve diğer davaların açılmasına ve Belediyemizin tazminata mahkum edilmesine sebep teşkil eden ana dava dosyasıdır. Bu nedenle meclisimizin vermiş olduğu alacağın sulh yolu ile tasfiyesini sağlayabilmek için bu dosya nedeni ile hüküm altına alınan yargılama harç ve giderlerinin de yetki kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir. Erzin Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.03.2013 tarih, 2011/32 Esas ve 2013/136 Karar Sayılı dosyasından karara bağlanan yargılama harç ve giderlerinin alacağın sulh yolu ile tasfiyesine ilişkin olarak verilen yetki kapsamına dahil edilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

4- Erzin Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve 305 sayılı yazısı ile Yeşilkent 4327 nolu parselin güneyinde kalan ekli krokide (A1) ve (A2) ile gösterilen, kapanan kadastro yolundan dolayı meydana gelen  ihdas kısımların vatandaşın evine isabet ettiğinden dolayı parsel maliklerine satılarak vatandaşın mağduriyetini önlemek ve bütçeye katkı sağlanması amacıyla, ihdas kısımlarının satış işleminin yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

5- Gündem dışı dilek ve temenniler, oturumun kapatılması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―