İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VEÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev yetki vesorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet alanları, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarınıkapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu,5960 sayılı kanun ve diğer ilgili kanunlar, genelgeler, yönetmelikler ve diğer güncel mevzuat doğrultusunda ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Başkan : Erzin Belediye Başkanını,

 2. Belediye : Erzin Belediyesini,

 3. Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürü

 4. Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 5. Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkan ve / veya Başkan Yardımcısına bağlı bir birimdir. Müdür,  memurlar, sözleşmeli personel, işçi ve taşeron personelinden oluşur.

a)      İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık makamının onayı ile şeflikler ve bürolar açılabilir.

b)      İki ayrı şefliğin, büronun veya servisin yapacağı iş ikiz görev olarak tek büroda toplanabilir.

c)      Farklı bürolardaki veya servislerdeki görevler ikiz görev olarak tek personele verilebilir, Şeflikler ve bürolar arası görev dağılımında Müdür yetkilidir.

d)     Müdürlük bünyesinde yeterli ve deneyimli personel olmaması durumunda ve ihtiyaç duyulması halinde, bu yönetmelikte zikredilen görevlerden diğer müdürlüklerde görevli memur, sözleşmeli personel ve işçi personele Başkanlık Makamının onayı ile ikiz görev olarak verilebilir

2-) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a)      Harita ve imar durumu (çap) servisi

b)      Planlama servisi,

c)      Yapı ruhsat servisi,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk İmar ve ŞehircilikMüdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

  1. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyümehedef ve stratejilerini belirlemek,

  2. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

  3. Aykırı yapılaşma ve uygulamaların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarakaykırılıkların giderilmesini sağlamak,

  4. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesinisağlamak,

  5. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuşalanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

  6. Kentin eskiyen ve sorunlu parçalarının rehabilitasyonu için her tür Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşümiçin gerekli diğer tüm işlemleri yapmak.

  7. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

  8. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanmasıyoluna gitmek,

  9. Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,

  10. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

  11. Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekildeyönlendirmek,

  12. Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

  13. Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

  14. İhtiyaç halinde yönetmelikler ve plan notları üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak veBelediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,

  15. Müdürlüğün tüm alt birimleri ve birim personellerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere vepersonele tebliğ edilmesini sağlamak,

  16. Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,

  17. Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanlarıkullanmak,

  18. Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatındabelirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

  19. Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını,hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

  20. Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada elkitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasınısağlamak.

İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına veyönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekildesevk ve idare etmek.

 2. Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

  1. Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarınıhazırlatmak.

  2. Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

  3. Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

  4. Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

  5. Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takipetmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

  6. Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 4. İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek vegörevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

 5. Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

 1. Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

 2. Çalışma koşullarını iyileştirmek.

 3. Personelin izin planını yapmak.

 4. Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasınıgörevlendirmek.

 5. Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

 1. Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

 1. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek vetüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.

 2. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.

 3. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.

 4. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.

 5. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmak.

 6. İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

 7. İhaleler için; gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.

 8. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek.

 9. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.

 10. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak.

 1. Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

 1. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

 2. Başkanın bilgisi dâhilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

 3. Gerektiğinde Belediye Encümenine,

 4. Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birimsorumlularına ya da kurullara karşı sorumludur.

 1. Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatınauygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

 1. Sayıştay’a,

 2. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

 3. Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

 4. İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü BirimleriGörev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8 – (1)Planlama Servisi;

  1. Nazım imar planları, Uygulama İmar planları ve Koruma Amaçlı İmar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak.

  2. Valilikçe yapılacak olan görevlendirmeler kapsamında kamu kurumlarına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı ve mevzii imar planlarını hazırlamak.

  3. Şehir ve Bölge Plancıları tarafından hazırlanan Mevzi İmar planı ve İmar planı değişiklikleri ile ilgili başvuruları inceleyerek Başkanlık Makamına sunmak.

  4. Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planı tadilatlarının işlemlerini tamamlamak, Meclis Kararlarını ilgili şahıs, kurum ya da kuruluşlara tebliğ etmek.

  5. 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu askı ilan süresinde yapılan itirazların yeniden Belediye Meclisi’nde görüşülmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini sonuçlandırmak.

  6. Planlarla alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Belediye Avukatına, savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.

  7. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Koruma amaçlı imar planlarını yapmak veya yaptırmak.

  8. 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesi gereğince 5 yıllık imar programlarını hazırlamak.

  9. Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında proje alanındaki taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 1. Harita ve İmar Durumu (çap) Servisi;

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, imar planı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi yapmak.

b) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek.

c Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek

d) Ruhsat alınarak yapılan yapıların zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

e) Belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerin, harita mülkiyet tespitleri ve aplikasyona ilişkin taleplerini karşılamak.

f) İmar durumuna göre koordinatlı ölçü krokisini düzenlemek, kadastro paftalarına işlemek

g) Yapı denetim firmaları tarafından yaptırılan bina aplikasyon ve temel üstü aplikasyon ölçümlerini ve krokilerini kontrol etmek.

h) Tapuya tescil edilmiş olan parselasyon planlarını bilgisayar ortamında oluşturmak ve kadastro paftalarına işlemek.

i) Onanmış halihazır haritalar üzerinde kadastral durumun işlenmesini sağlamak, ayrıca kadastral durumu bilgisayar ortamında güncellemek.

j) Halihazır harita yapımının altlığını oluşturan yüzey ağına ait nirengi poligon ve nivelman noktalarının yaşatılmasını sağlamak ve bunlara ait bilgileri arşivleyip, ihtiyaç duyan kurum ve kişilere vermek.

k) Belediyeye ait taşınmazların aplikasyonlarını, İmar planındaki konumlarına uygun olarak ifraz, tevhit, ihdas ve yola terkin işlemleri ile parselasyon planlarını gerektiğinde plankotelerini yapmak ve yaptırmak,

l) 5 yıllık imar programı dahilinde yer alacak 18. madde uygulaması yapılacak olan alanları tespit etmek.

m) Vatandaşların 18. Madde uygulamalarına yapmış oldukları itirazlarını sonuçlandırmak, çözümlenmesi yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Erzin Belediyesini temsil eden Avukat’a  gerekli bilgi ve belgeleri vermek.

n) Parsel Maliklerinin imar durumu taleplerinde imar planlarında ve zeminde yapılan incelemeler sonucu 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre talep sahiplerine imar durumu belgesi hazırlamak ve gereken vizeleri yapmak.

o) Taşınmaz değerlemesi için imar durumunu soran, kamu kurumları, mahkemeler, icra daireleri, bankalar ve gayrimenkul değerlendirme şirketleri temsilcilerine Belediye Meclisince belirlenen hizmet bedeli alınarak imar durumları hakkında bilgi vermek. 

p) 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesi gereğince 5 yıllık imar proğramlarını hazırlamak

 1. Yapı Ruhsat Servisi

 1.  Ruhsat başvurusu yapılan zemin etüt raporları, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, yapı aplikasyon proje ve eklerinin, imar kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolünü yapmak.

 2. Yürürlükteki mevzuat, imar plan ve yönetmelikler doğrultusunda yeni yapılacak binaların tasdikli mimari projesine uygun olarak her türden inşaat ruhsatı vermek.

 3. Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek.

 4. Talep halinde ruhsat suretlerini vermek.

 5. Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilatını sağlamak.

 6. Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.

 7. Evrakları tamamlanan binalara yıkım ruhsatı vermek.

 8. İmarlı ya da imarsız alanlarda yürürlükteki mevzuat doğrultusunda geçici yapı izini verilebilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, gerekli görüşleri almak ve raporlarını hazırlayarak karar alınmasını teminen Encümene sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak, encümen kararı doğrultusunda işlem tesis etmek.

 9. Banka veya şahısların Ekspertiz raporları taleplerinde gerekli ruhsat ve proje bilgilerini belediye meclisince belirlenen hizmet bedeli alınarak ilgilisine vermek.

 10. SSK ilişiksizlik belgesini istemek.

 11. Vergi Dairesi iskân harcını tahsil edilmesini sağlamak.

 12. Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek.

 13. 4708 sayılı yasa, 3194 sayılı İmar yasası ve ilgili mevzuata ve standartlara uygun yapı kullanma izin belgesi hazırlamak.

 14. Asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygunluğunun TS kontrolünden sonra asansör ruhsatı tanzim etmek. 

 15. Belediye sınırları içerisinde her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamak, ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemek.

 16. Kullanıma uygun olmayan asansörleri teknik rapor doğrultusunda kullanıma kapatılmasını sağlamak

 17. Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek.

 18. Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

 19. Projeler hakkında ilgili talep ve şikâyet dilekçelerine cevap vermek.

 20. Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının mevcutla uygunluğunu kontrol etmek, onama işlemini yapmak.

 21. 4708 sayılı yasaya göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek

 22. 4708 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği yanında imar mevzuatına aykırılıkları tespit etmek.

 23. Yapı denetim şirketlerinin Hakediş evraklarını kontrol etmek, onaylamak ve ödemelerinin yapılması için ilgili kuruma göndermek.

k) 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.

n) Yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağını kontrol etmek.

o) 4708 sayılı yasa gereği yıl sonunda tüm inşaatların seviye tespitini yapmak ve yapı denetim şirketleriyle ilgili sicil notu düzenlemek.

p) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli takip etmek.

q) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapıldığının tespiti halinde yapı tatil tutanağı tanzim etmek ve inşaatı mühürlemek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, edilmezse inşaata asmak ve bir örneğini muhtara bırakmak.

r) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının tespit sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek.

s) Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve / veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı gerekli kararı almak üzere Encümene göndermek.

t) Belediye Encümenin yıkıma ilişkin kararlarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek, ilgililere tebliğ etmek, gerekli tüm hukuki evrakları düzenleyip yıkım için fen İşleri Müdürlüğünden talep etmek.

u) 3194 sayılı imar kanununun 39.maddesi gereğince yıkılacak derecede tehlikeli yapıların, kamu güvenliği açısından tehlikelerinin giderilmesine yönelik yasal işlemleri yapmak, yıkılacak tehlikeli yapıların hukuki süreçlerinin tamamlanmasından sonra yıkım yapılması için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

w) Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün Birimleri arasında işbirliği

MADDE 9- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 3. Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda; görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleriyapılmaz.

5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 10- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili yazışmaları Belediye Başkanı, yetki verdiği Başkan Yardımcısı veya müdürün imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler Ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 25 – 1) Müdürlüğe gelen evrak müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 2) Evraklar ilgili personele e-belediye sistemi (EBYS) üzerinden dağıtılır. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

 Arşivleme ve dosyalama

 MADDE 26 – 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM 

Denetim

 

Denetim, Personel Sicil Ve Disiplin Hükümleri

MADDE 27 – İmar ve Şehircilik Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller :

MADDE 28 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 29 – Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bundan önce yürürlükte olan Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği

Yürürlükten kaldırılmıştır

 

 Yürütme

 MADDE 30 – Bu yönetmelik hükümlerini Erzin Belediye Başkanı yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev yetki vesorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet alanları, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarınıkapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu,5960 sayılı kanun ve diğer ilgili kanunlar, genelgeler, yönetmelikler ve diğer güncel mevzuat doğrultusunda ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Başkan : Erzin Belediye Başkanını,
 2. Belediye : Erzin Belediyesini,
 3. Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürü 
 4. Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 5. Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkan ve / veya Başkan Yardımcısına bağlı bir birimdir. Müdür,  memurlar, sözleşmeli personel, işçi ve taşeron personelinden oluşur.

a)      İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık makamının onayı ile şeflikler ve bürolar açılabilir.

b)      İki ayrı şefliğin, büronun veya servisin yapacağı iş ikiz görev olarak tek büroda toplanabilir.

c)      Farklı bürolardaki veya servislerdeki görevler ikiz görev olarak tek personele verilebilir, Şeflikler ve bürolar arası görev dağılımında Müdür yetkilidir.

d)     Müdürlük bünyesinde yeterli ve deneyimli personel olmaması durumunda ve ihtiyaç duyulması halinde, bu yönetmelikte zikredilen görevlerden diğer müdürlüklerde görevli memur, sözleşmeli personel ve işçi personele Başkanlık Makamının onayı ile ikiz görev olarak verilebilir

2-) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a)      Harita ve imar durumu (çap) servisi

b)      Planlama servisi,

c)      Yapı ruhsat servisi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk İmar ve ŞehircilikMüdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

 1. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyümehedef ve stratejilerini belirlemek,
 2. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,
 3. Aykırı yapılaşma ve uygulamaların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarakaykırılıkların giderilmesini sağlamak,
 4. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesinisağlamak,
 5. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuşalanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,
 6. Kentin eskiyen ve sorunlu parçalarının rehabilitasyonu için her tür Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşümiçin gerekli diğer tüm işlemleri yapmak.
 7. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,
 8. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanmasıyoluna gitmek,
 9. Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,
 10. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,
 11. Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekildeyönlendirmek,
 12. Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,
 13. Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,
 14. İhtiyaç halinde yönetmelikler ve plan notları üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak veBelediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,
 15. Müdürlüğün tüm alt birimleri ve birim personellerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere vepersonele tebliğ edilmesini sağlamak,
 16. Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,
 17. Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanlarıkullanmak,
 18. Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatındabelirlenmiş üst kurumlara bildirmek,
 19. Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını,hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,
 20. Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada elkitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasınısağlamak.

İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına veyönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 1. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekildesevk ve idare etmek.
 2. Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.
 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;
  1. Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarınıhazırlatmak.
  2. Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.
  3. Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.
  4. Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  5. Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takipetmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
  6. Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 4. İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek vegörevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.
 5. Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;
 1. Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.
 2. Çalışma koşullarını iyileştirmek.
 3. Personelin izin planını yapmak.
 4. Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasınıgörevlendirmek.
 5. Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
 6. Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;
 1. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek vetüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.
 2. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.
 3. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.
 4. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.
 5. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmak.
 6. İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
 7. İhaleler için; gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.
 8. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek ve görevlendirmek.
 9. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.
 10. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak.
 11. Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;
 1. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
 2. Başkanın bilgisi dâhilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
 3. Gerektiğinde Belediye Encümenine,
 4. Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birimsorumlularına ya da kurullara karşı sorumludur.
 5. Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatınauygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;
 1. Sayıştay’a,
 2. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
 3. Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
 4. İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü BirimleriGörev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1)Planlama Servisi;

 1. Nazım imar planları, Uygulama İmar planları ve Koruma Amaçlı İmar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak.
 2. Valilikçe yapılacak olan görevlendirmeler kapsamında kamu kurumlarına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı ve mevzii imar planlarını hazırlamak.
 3. Şehir ve Bölge Plancıları tarafından hazırlanan Mevzi İmar planı ve İmar planı değişiklikleri ile ilgili başvuruları inceleyerek Başkanlık Makamına sunmak.
 4. Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planı tadilatlarının işlemlerini tamamlamak, Meclis Kararlarını ilgili şahıs, kurum ya da kuruluşlara tebliğ etmek.
 5.  1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu askı ilan süresinde yapılan itirazların yeniden Belediye Meclisi’nde görüşülmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini sonuçlandırmak.
 6. Planlarla alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Belediye Avukatına, savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
 7. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Koruma amaçlı imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
 8. 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesi gereğince 5 yıllık imar programlarını hazırlamak.
 9. Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında proje alanındaki taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 1. Harita ve İmar Durumu (çap) Servisi;

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, imar planı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi yapmak.

b) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek.

c Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek

d) Ruhsat alınarak yapılan yapıların zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

e) Belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerin, harita mülkiyet tespitleri ve aplikasyona ilişkin taleplerini karşılamak.

f) İmar durumuna göre koordinatlı ölçü krokisini düzenlemek, kadastro paftalarına işlemek

g) Yapı denetim firmaları tarafından yaptırılan bina aplikasyon ve temel üstü aplikasyon ölçümlerini ve krokilerini kontrol etmek.

h) Tapuya tescil edilmiş olan parselasyon planlarını bilgisayar ortamında oluşturmak ve kadastro paftalarına işlemek.

i) Onanmış halihazır haritalar üzerinde kadastral durumun işlenmesini sağlamak, ayrıca kadastral durumu bilgisayar ortamında güncellemek.

j) Halihazır harita yapımının altlığını oluşturan yüzey ağına ait nirengi poligon ve nivelman noktalarının yaşatılmasını sağlamak ve bunlara ait bilgileri arşivleyip, ihtiyaç duyan kurum ve kişilere vermek.

k) Belediyeye ait taşınmazların aplikasyonlarını, İmar planındaki konumlarına uygun olarak ifraz, tevhit, ihdas ve yola terkin işlemleri ile parselasyon planlarını gerektiğinde plankotelerini yapmak ve yaptırmak,

l) 5 yıllık imar programı dahilinde yer alacak 18. madde uygulaması yapılacak olan alanları tespit etmek.

m) Vatandaşların 18. Madde uygulamalarına yapmış oldukları itirazlarını sonuçlandırmak, çözümlenmesi yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Erzin Belediyesini temsil eden Avukat’a  gerekli bilgi ve belgeleri vermek.

n) Parsel Maliklerinin imar durumu taleplerinde imar planlarında ve zeminde yapılan incelemeler sonucu 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre talep sahiplerine imar durumu belgesi hazırlamak ve gereken vizeleri yapmak.

o) Taşınmaz değerlemesi için imar durumunu soran, kamu kurumları, mahkemeler, icra daireleri, bankalar ve gayrimenkul değerlendirme şirketleri temsilcilerine Belediye Meclisince belirlenen hizmet bedeli alınarak imar durumları hakkında bilgi vermek. 

p) 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesi gereğince 5 yıllık imar proğramlarını hazırlamak

 1. Yapı Ruhsat Servisi
 1.  Ruhsat başvurusu yapılan zemin etüt raporları, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, yapı aplikasyon proje ve eklerinin, imar kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolünü yapmak.
 2. Yürürlükteki mevzuat, imar plan ve yönetmelikler doğrultusunda yeni yapılacak binaların tasdikli mimari projesine uygun olarak her türden inşaat ruhsatı vermek.
 3. Tadilat mimari projelerinin onayı sonucunda tadilat yapı ruhsatı vermek.
 4. Talep halinde ruhsat suretlerini vermek.
 5. Ruhsat harçlarını ve tanımlanması halinde Belediye Meclisince belirlenen hizmet ücretlerini tanzim ederek bunların tahsilatını sağlamak.
 6. Ruhsata ilişkin açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.
 7. Evrakları tamamlanan binalara yıkım ruhsatı vermek.
 8. İmarlı ya da imarsız alanlarda yürürlükteki mevzuat doğrultusunda geçici yapı izini verilebilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak, gerekli görüşleri almak ve raporlarını hazırlayarak karar alınmasını teminen Encümene sunulmak üzere müdürlük makamına sunmak, encümen kararı doğrultusunda işlem tesis etmek.
 9. Banka veya şahısların Ekspertiz raporları taleplerinde gerekli ruhsat ve proje bilgilerini belediye meclisince belirlenen hizmet bedeli alınarak ilgilisine vermek.
 10. SSK ilişiksizlik belgesini istemek.
 11. Vergi Dairesi iskân harcını tahsil edilmesini sağlamak.
 12. Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek.
 13. 4708 sayılı yasa, 3194 sayılı İmar yasası ve ilgili mevzuata ve standartlara uygun yapı kullanma izin belgesi hazırlamak.
 14. Asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygunluğunun TS kontrolünden sonra asansör ruhsatı tanzim etmek. 
 15. Belediye sınırları içerisinde her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamak, ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemek.
 16. Kullanıma uygun olmayan asansörleri teknik rapor doğrultusunda kullanıma kapatılmasını sağlamak
 17. Arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izinlerini, talep olduğunda suret olarak vermek.
 18. Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.
 19. Projeler hakkında ilgili talep ve şikâyet dilekçelerine cevap vermek.
 20. Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının mevcutla uygunluğunu kontrol etmek, onama işlemini yapmak.
 21. 4708 sayılı yasaya göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek
 22. 4708 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği yanında imar mevzuatına aykırılıkları tespit etmek.
 23. Yapı denetim şirketlerinin Hakediş evraklarını kontrol etmek, onaylamak ve ödemelerinin yapılması için ilgili kuruma göndermek.

k) 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.

n) Yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağını kontrol etmek.

o) 4708 sayılı yasa gereği yıl sonunda tüm inşaatların seviye tespitini yapmak ve yapı denetim şirketleriyle ilgili sicil notu düzenlemek.

p) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli takip etmek.

q) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapıldığının tespiti halinde yapı tatil tutanağı tanzim etmek ve inşaatı mühürlemek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, edilmezse inşaata asmak ve bir örneğini muhtara bırakmak.

r) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının tespit sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek.

s) Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve / veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı gerekli kararı almak üzere Encümene göndermek.

t) Belediye Encümenin yıkıma ilişkin kararlarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek, ilgililere tebliğ etmek, gerekli tüm hukuki evrakları düzenleyip yıkım için fen İşleri Müdürlüğünden talep etmek.

u) 3194 sayılı imar kanununun 39.maddesi gereğince yıkılacak derecede tehlikeli yapıların, kamu güvenliği açısından tehlikelerinin giderilmesine yönelik yasal işlemleri yapmak, yıkılacak tehlikeli yapıların hukuki süreçlerinin tamamlanmasından sonra yıkım yapılması için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

w) Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon 

Müdürlüğün Birimleri arasında işbirliği

MADDE 9- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
 2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 3. Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda; görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleriyapılmaz.

5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 10- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili yazışmaları Belediye Başkanı, yetki verdiği Başkan Yardımcısı veya müdürün imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler Ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 25 – 1) Müdürlüğe gelen evrak müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 2) Evraklar ilgili personele e-belediye sistemi (EBYS) üzerinden dağıtılır. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 Arşivleme ve dosyalama

 MADDE 26 – 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM 

Denetim

Denetim, Personel Sicil Ve Disiplin Hükümleri

MADDE 27 – İmar ve Şehircilik Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

YEDİNCİİ BÖLÜM 

Çeşitli Ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller :

MADDE 28 – İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 29 – Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bundan önce yürürlükte olan Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği

Yürürlükten kaldırılmıştır

 Yürütme

 MADDE 30 – Bu yönetmelik hükümlerini Erzin Belediye Başkanı yürütür.