İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

1653

ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK  MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK   İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

 Belediye Meclisinin

Karar Tarihi: 01.11.2016
Karar No      : 61

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Müdürlük Yapısı ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak,

(2) Bu yönetmelik, Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Müdürlüğün yapısı

MADDE 3-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdür ve personellerden oluşur.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Başkanlık: Erzin Belediye Başkanlığını,
 2. Belediye: Erzin Belediyesini,
 3. Birim Yetkilisi: Birimi yönetme, temsil etme görev ve yetkisine haiz amirdir,
 4. İmar ve Şehircilik Müdürü: Müdürlüğü yönetme, temsil etme görev ve yetkisine haiz amirdir,
 5. Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade

İKİNCİ BÖLÜM

                                    Teşkilat, Bağlılık, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE-5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Müdür, Şef yeteri kadar memur ve işçi personellerden kuruludur.

Bağlılık

MADDE-6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütülür.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE -7

  1)  Erzin Belediye Başkanlığının amaçlanan, prensip ve politikalar ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek

  2)   İmar Planları ile revizyon ve tadilatlarının yapılması,

  3) İmar Durumu, Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin tasdik çalışmalarını yürütmek ve takip etmek

  4)   İmar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını düzenlemek

ve  takip  etmek

  İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri

  MADDE-8      

  Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 2. Müdürlüğün harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
 3. Müdürlüğü ile diğer Müdürlük arasında koordinasyonu sağlar
 4. Başkan tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
 5. Görev ve yetkililerin gereği gibi yerine getirilmesinde, Başkan  Yardımcısına karşı sorumludur.

Ruhsat Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE-9

 1. Mimari, statik, Avan, makine ve elektrik tesisat projeleri ve zemin projeleri onayı yapmak
 2. Yapı ruhsatı vermek
 3. Proje tescil işlemleri yapmak
 4. Suret tasdiki yapmak
 5. Asansör projelerini onaylamak ve asansör ruhsatlarını vermek

Planlama Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE-10     

    İmar Durumu Düzenlemek

 1. İmar Kanunu uygulamaları yapmak
 2. Resmi yazı ve dilekçeleri işleme koymak ve gereğini yapmak
 3. İlçemiz hudutları içinde üst plan kararlarına uygun olarak Uygulama İmar Planı yaptırmak ve İlçe Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek, alınan kararları değerlendirmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlarına göndermek, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca alınan kararları ilgili birimlere gereği hususunda dağıtımını sağlamak, planlama sürecinde ilgili kurumu ve kuruluşların görüşüne başvurmak bu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ilgili planlama çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ;

Planlama Sürecinde;

 • Halihazır haritaları temin etmek
 • İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurmak, bu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ilgili planlama çalışmasını yapmak ve yaptırmak
 • Gerekli jeolojik, jeoteknik, jeofizik zemin etütlerini temin etmek
 1. Mevcut imar planlarının yeterliliğini sorgulamak
 2. 1/1000 Ölçekli uygulama İmar planındaki değişiklikleri hazırlamak
 3. Planların askıya çıkarılması için gerekli olan işlemler yapmak
 4. Uygulama İmar Planına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye meclisine sunulmak üzere Başkanlık Makamına iletmek, alınacak meclis kararlarının gereğini yapmak
 5. Onaylı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik görüş rapor ve ilgili belge ve bilgileri hazırlamak
 6. Kurum ve kuruluşlarla ilgili vatandaşların taleplerini incelemek,
 7. Onaylanan imar planlarını Büyükşehir belediyesine sevk etmek
 8. Meslekleriyle ilgili görevleri, İmar Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapmak
 9. İlçe sınırları içerisinde imar mevzuatları ile ilgili Bakanlık, Valilik ve Büyükşehir talimatlarının yerine getirilmesini sağlamak
 10. Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların takibini yapmak
 11. Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak
 12. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak
 13. Çalışmalarında örnek tutum ve davranış sergilemek
 14. İlgili kurum görüşlerinin teminini sağlamak
 15. Yapılarda TSE Belgeli malzemelerin kullanımını sağlamak ve denetlemek
 16. Belediyemizin yetkisi dahilinde bulunan yol güzergâhını belirlemek ve açılmasını ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 17. Kaçak İnşaat zaptı tutmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

      Çeşitli ve Son Hükümler

  Gelen-giden evrak için yapılacak işlemler

MADDE-11

(a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, evrak konusunda yapılması gerekli iş ve işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür,

(b) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Yapılacak olan yazışmalar

MADDE-12 

 • Belediye birimleri arasındaki yazışmalar İmar ve Şehircilik Müdürünün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı yada birim müdürü imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

        Yürürlülük

    MADDE-13

 1. Bu yönetmelik Erzin Belediye Meclisince kabulü; yerel basın veya internet sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.
 2. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

    MADDE -14

Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.