ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 GÖREV, YETKİ , SORUMLULUK   İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

Belediye Meclisinin

Karar Tarihi: 01.11.2016
Karar No      : 61

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Erzin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734, 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliği, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliği, 5366 sayılı Eski Eserler Kanunu ve yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Belediye : Erzin Belediyesini,
 2. b) Başkan : Erzin Belediye Başkanını,
 3. c) Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Erzin Belediye Başkan Yardımcısını,
 4. d) Birim : Fen İşleri Müdürlüğünü,
 5. e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
 6. f) Şef : Fen İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi veya vekaleten atanan şefi
 7. g) Personel: Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6: (1) Fen İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve büro personelinden oluşur. Müdürlüğe bağlı olarak;

1-        Teknik Büro Şefliği,

2-        İdari Büro Şefliği bulunmaktadır.

(2) Şeflikleri yeniden biçimlendirme, mevcut şeflikleri kaldırma veya yeni şeflik kurmada,

şeflikleri yeniden görevlendirmede Fen İşleri Müdürü yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları gibidir.

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Fen İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri    aşağıdaki

 

 

 1. a) Fen İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler

ve   Belediyeler   Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır.

 1. b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler Belediyeler     Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 2. c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 1. d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8:  (1) Fen İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Fen İşleri Müdürünün Görevleri :

1)        Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2)        Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3)        İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak yatırımlar için;

 1. a) Müdürlüğün stratejik planları hazırlamak/hazırlatmak,
 2. b) Stratejik planlar doğrultusunda yıllık bütçe hazırlamak/hazırlatmak,
 3. c) Stratejik planlar ve bütçe doğrultusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ihale ve uygulamasını sağlamak.

4)        Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek,

5)        Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci  sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini sağlamak,

6)        Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

7)        5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumluluklarından ilçe belediyelerine düşen bayındırlık hizmetlerinin icrasını sağlamak,

8)        Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak,

9)       İlçemizdeki diğer kamu kuruluşlarına (HATSU, ÇEDAŞ, TELEKOM, H.B.B, Vakıflar, v.s.) ait eksiklikleri tespit etmek, bu eksiklikleri ilgili kuruma iletmek, yapımı için takibini sağlamak,

10)      İlçemizde Bayındırlık hizmeti sunan diğer kurumların ((HATSU, ÇEDAŞ, TELEKOM, H.B.B, Vakıflar, v.s.),   yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

11)      Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

12)      Müdürlük emrindeki araç ve iş makinelerini sevk ve idare eder, ihtiyaç halinde araç ve iş makinesi alınması veya kiralanması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

13)      Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin konularıyla ilgili eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

14)      İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak,

15)      Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar,

16)      Astların performansını periyodik olarak değerlendirir, birimde moral ve motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak,

17)      Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

18)      Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 1. b) Fen İşleri Müdürünün Yetkileri :

1)        Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

 

2)        Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3)        Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4)        Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5)        Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6)        Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7)        Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8)        Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9)        Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10)      Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 1. c) Fen İşleri Müdürünün Sorumlulukları :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri

MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 1. a) Bağlı Şeflikler :

1)        Teknik İşler Şefliği

 1. a) Proje ve  İhale  Bürosunun  görevleri:  Proje  ve  İhale  Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir.

 1)       Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak,

2)        Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

3)        Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu ihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat tespiti yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak,

4)        İhale işlemleri ile  ilgili  proje  ve  etüt  hazırlamak,  ihale işlem dosyası  hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,

5)        İşlere ait hakediş ve kesin hak edişleri düzenlemek ve yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,

6)        Belediye sınırları içerisinde yürürlük tek  imar planlarına uygun olarak Şehircilik ve İmar Müdürlüğü tarafından  yeni imar yollarının ve kadastro yollarının açılması konusunda, genişletilmesi gereken yolların genişletilmesi ve mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi konusunda  her türlü araç,gereç ve personel desteği sağlamak ,

7)        Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

8)        Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan yolların asfaltlanması, onarılması ve tesviyelenmesi çalışmalarını yürütmek,

9)        Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

10)      Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavşak, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,

11)      İlçe genelinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla araştırma, etüd, proje yapmak ve bu konuda  H.B.B Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile müşterek çalışmak,

 

12)      İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, tuvaletlerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,

13)      Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım işleri,

14)      Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı,  tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

15)      Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

16)      İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 3194 sayılı yasa kapsamında tehlike arz etmesi durumunda bina, arsa vb. yapıların çevresini korumaya almak,

17)      Spor sahalarının projelendirilmesi, uygulanması, düzenlenmesi, bakım ve onarımını sağlamak,

18)     İlçedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,

19)      İstimlâk          edilmesi          gereken           gayrimenkullerin       istimlâki  ile  ilgili            olarak  yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,

20)      İlçe sınırları içerisinde, sorumluluğu altında  bulunan cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının projelendirilip yapılması, mevcut ızgaraların ve kanalların temizlenmesi,

21)      Gerekli durumlarda parsel bacası, rabıt bağlantısı ve kanal yapmak

22)      Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,

2)        İdari İşler Şefliği

 1. a) Kalem ve Arşiv Bürosunun görevleri: Kalem ve Arşiv Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)        Müdürlüğe gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar  ortamında kayda almak,

2)        Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek,

3)        Evrakın takibini yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak,

4)        Evrakları tarihine göre arşivlemek,

5)        İhale dosyası ve evraklarını düzgün bir şekilde tarihine göre arşivlemek,

6)        Yazışmalarda ve dosyalarda yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak,

7)        Dosya ve evrak arşivini yazılı ve bilgisayar ortamında kayıt etmek, düzgün bir şekilde arşivlemek,

8)        Kendisine havale edilen evrakları cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

Personelin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10: (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE  11 : (1) Fen İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. b) Görevin planlanması:           Fen   İşleri   Müdürlüğündeki   çalışmalar,   Müdür  ve  büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. c) Görevin İcrası: Fen İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 12 :

1)        Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

 1. a) Fen İşleri  Müdürlüğü  ile  diğer  birimler  arasında  ve  birim içi koordinasyon            Müdür tarafından sağlanır.
 2. b) Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
 3. c) Fen İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

ç)   Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2)        Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Fen İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim MADDE 13:

 1. a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
 2. b) Fen İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Dış denetim

MADDE 14: (1) Fen İşleri Müdürlüğü, yasalar gereği Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, H.B.B, Erzin Belediye Meclisi ve Yargı organlarının denetimine tabidir.

Personel özlük dosyaları

MADDE 15: (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

 1. a) Fen İşleri Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.
 2. b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, Askerlik  belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin cezaları

MADDE 16: (1) Fen İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 17: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 18:  Bu Yönetmelik hükümleri; Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarih  ve yayımından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.