2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı KASIM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/11/2019 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019/EKİM Ayı Olağan Birleşimlerine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            05/11/2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                      
G Ü N D E M

1-  Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 66 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  İlçemiz Şükrüpaşa Mahallesi Köleli Sokakta bulunan 3366 nolu parselin kuzeyinde bulunan 4 m’lik  imar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 14/10/2019 tarih ve 1513 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/5 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

2-   Belediyemiz Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 67 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  İlçemiz Şükrüpaşa Mahallesi Özgür Sokakta bulunan 4623 nolu  parselden geçen 7 m’lik İmar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 14/10/2019 tarih ve 1513 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/5 sayılı İmar Komisyon kararının 2.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

3- Emir Hasan CANATAR’ın  15.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Karamustafalı Mahallesi Çallı İbrahim Caddesinde  bulunan Yeşilkent 3852  nolu parselden geçen 5 m’lik geçen imar yolunun kaldırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi ,

4-  İsak YASAK’in  07.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Baraj Sokakta  bulunan Yeşilkent 1689 nolu parselin ortasından geçen 10 m’lik imar yolunun kaldırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi,

5-  Faruk İZGİ’nin  08.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Karamustafalı Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde  bulunan Yeşilkent 3760  nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi,

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38 inci maddesinin (g) bendine İstinaden Asansör Periyodik Kontrol Yönetmenliğinin 9 uncu maddesine göre Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan asansörlerin periyodik  kontrolü için A tipi Asansör muayene kuruluşu ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Meclisimizce görüşülmesi,  

7- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 24/10/2019 tarih ve 1641 sayılı yazılarına istinaden 01/11/2016 tarih ve 61 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Erzin Belediye  Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları   İle Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ( c) bendinin 5 inci fıkrasındaki değişiklik talebinin Meclisimizce görüşülmesi,

8- İlçemizde 31-022-182Kütük Sicilli Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi,

9- Erzin İlçe Jandarma Komutanlığının 23 Ekim 2019 tarih ve 3429 sayılı yazısı ile Belediyemizden 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesine istinaden kendilerine ait araçlarının bulunmaması nedeni ile  üç (3) aylık süre ile bir adet aracın İdare Hizmetlerinde kullanılmak üzere Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına verilmesi ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesinin Meclisimizde görüşülmesi,
10-Belediyemiz İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve 1688 sayılı yazılarına istinaden 01.11.2016 tarih ve 61 sayılı Meclis kararıyla yürürlüğe giren Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ,Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmenliğinin değiştirilmesinin meclisimizde görüşülmesi,

DAĞITIM:

Gereği       :  Bilgi için :
15 Bld. Meclis Üyesine.        Bl.Daire Müdürlerine
                                                                             

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı                                                         

İlgili Haberler