Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı HAZİRAN Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/06/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 02/05/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

06/06/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-Belediyemiz Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 32 Sayılı kararı ile ertelenen ve 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 Asil 5 yedek Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek Üye seçilmesinin yapılması,
2- Atatürkçü Düşünce Derneği Erzin Şubesinin 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi gereğin10 Yıl süre ile yer tahsis talebini içeren 24.05.2017 Tarih ve 1631 kayıt sayılı dilekçesinin görüşülmesi