Motorin Alım İhalesi

ERZİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleKayıtNumarası :2020/628892

1-İdarenin

 1. Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ DEMOKRASİ CADDESİ NO:3 31960ERZİN/HATAY
 2. Telefon ve faks numarası : 3266815007 –3266815576
 3. Elektronik Posta Adresi : erzin@erzin.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 1. İhale konusu malın
 2. Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 LitreMotorin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : Erzin Belediyesi İşletme Garajı
 2. Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey31.12.2021 tarihinekadardır.
 1. İhalenin

a)Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi CaddesiNo:3

b) Tarihi ve saati : 15.12.2020 –10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterenbelge,
 2. İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve BayilikSözleşmesi,
 3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu BayilikBelgesi,
 4. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzinBelgesi
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 1. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZİNBELEDİYESİFENİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 1. Diğerhususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―