İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ndaki Eylemler

Hatay İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında Belediyemizin sorumlu olduğu ve desteklediği eylemler.

SıraAfet TürüSorumlu Olunan Eylem
1Kütle HareketleriAfete maruz bölge kararı bulunan yerlerde konutların durumlarının (konutların yıkılıp yıkılmadığı, konutların boşaltılıp boşaltılmadığı, yeni konut yapılıp yapılmadığı) tespit edilmesi
2Taşkın/Sel Risk haritalarında özellikle riskli bölge olarak belirlenmiş alanlarda yapılaşmanın denetlenmesi
3Kütle HareketleriKaçak yapılarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması
4Kütle HareketleriKırsal mahalle içi yol güzergahlarında, heyelan ve kaya düşmesinden etkilenen ve etkilenmesi muhtemel bölgelerin tespit edilerek kayıt altına alınması
5DepremYapı kontrol şube müdürlüklerinin  denetim ve  izleme faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi
6DepremRuhsatsız ve izinsiz yapılan yapıların yıkımının sağlanması
7Taşkın/SelTaşkın sahalarında izinsiz yapılaşmaya ilişkin denetimlerin artırılması

SıraAfet TürüDesteklenen Eylem
1DepremDeprem öncesi, sırası ve sonrasına yönelik yapılması gerekli olan uygulamalar hakkında broşür, billboard ve diğer yaygınlaştırma araçları ile gösteriminin sağlanması
2DepremDeprem sonrası ikincil afetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlı eğitim faaliyetlerinde bulunulması
3DepremMevcut yapı stoğu bilgisinin tüm ilçeler için CBS sistemi üzerinde haritalandırılması ve veri girişi yapılması
4DepremHatay Büyükşehir bünyesinde Afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalrın yürütülmesinden sorumlu “Kentsel Afet Risk Yönetimi” Daire Başkanlığının kurulması
5Deprem
Afet sonrasında kullanılacak toplanma alanlarının yeterliliği, altyapı uygunluklarının denetlenmesi, eksikliklerin giderilmesi
6DepremMevzuatları gereği bünyesinde bulundurmaları zorunlu olan konut, kamu kurumu vb. alanlara yönelik mühendislik projelerinin ve güncel harita ile planların afet anında gerekli diğer kurumlarla paylaşılması için bir veri tabanı oluşturulması
7DepremAfet sonrasında kullanılacak barınma alanlarının yeterliliği, altyapı uygunluklarının denetlenmesi, eksikliklerin giderilmesi
8DepremTehlike haritalarının güncellenmesi ve genişletilmesi (heyelan, kaya düşmesi vb.)
9DepremMetruk yapıların belirlenmesi ve gerekli mercilere bildirilmesi
10Deprem
DASK’ın kapsamının genişletilerek zorunlu hale getirilmesi çalışmalarının yapılması  
11DepremUlaşım master planının hazırlanması
12DepremKritik tesislere ulaşımı sağlayan İl ve devlet yolları ve bağlantıların ( köprü, alternatif yol) artırılması ve rehabilite edilmesi
13DepremKritik tesislere ulaşımı sağlayan şehiriçi ana arterlerin ve bağlantıların( köprü, alternatif yol) artırılması ve rehabilite edilmesi
14DepremYerleşim yerlerinin bulunduğu alanlarda enerji nakil hatlarının depreme dayanıklılığının arttırılması veya yeraltından geçirilmesi
15DepremTahribatlı ve tahribatsız yöntemler ile ilin riskli yapı stoğuna yönelik çalışmaların yapılması
16DepremYapı stoğu envanter çalışmasının yapılması
17DepremKentsel Dönüşüm kararı verilen mahallelerde başlayan kentsel dönüşümün tamamlanması
18Deprem
Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve çevrim içi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesine (MAKS) veri sağlayacak kurumların verilerini ve servislerini MAKS’a uyumlu hale getirilmesi 
19Depremİmar planlarına Afet sonrasında kullanılacak barınma  alanları için yer ayrılması
20Kütle HareketleriMühendislik hizmeti görmemiş kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacı ile kütle hareketi riski altında bulunan mahallelerin muhtarlarına, ilçe belediye çalışanlarına, kaymakamlık çalışanlarına eğitim verilmesi
21Depremİmar planlarına Afet sonrasında kullanılacak toplanma alanları için yer ayrılması
22Depremİmar planlarına Afet sonrasında kullanılacak barınma alanlarının yer aldığı parsellerin Tapu Kütüğü Beyanlar Hanesine Şerhlerin konulması için yer ayrılması
23Depremİmar planlarına Afet sonrasında kullanılacak   toplanma alanlarının yer aldığı parsellerin Tapu Kütüğü Beyanlar Hanesine Şerhlerin konulması için yer ayrılması
24Kütle Hareketleri
Kütle hareketlerinin meydana gelme nedenleri, kütle hareketlerini önleme ve iyileştirme yöntemleri ile ilgili vatandaşlara eğitim verilmesi
25Kütle HareketleriDASK’ın yaygınlaştırılması için halkın bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
26Kütle HareketleriAfete maruz bölge kararı bulunan yerlerin ilgili kurumlara bildirilmesi ve takibinin yapılması 
27Kütle Hareketleri
Kütle Hareketleri ile ilgili risklerin yönetimine ilişkin akademisyenlerin, yerel idareciler ve ilgili kurumların katılımı ile periyodik olarak seminer/çalıştay düzenlenmesi
28Kütle HareketleriKütle hareketleri açısından geçmiş afet kayıtları, kütle hareketleri duyarlılık haritaları ve yapılan jeolojik çalışma raporları incelenerek yerinde yapılacak incelemelerle afet risk haritalarının sürekli güncel tutulması
29Kütle HareketleriKütle hareketi riski bulunan İl genelindeki tüm yolların tespit edilerek uyarı ve ikaz levhaları konulması
30Kütle HareketleriKütle hareketi riski bulunan İl genelindeki tüm yollarda önlem ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
31Kütle HareketleriKütle hareketleri riski bulunan mahallelere ikaz ve  uyarı levhaların konulması
32Kütle Hareketleri
Yeni yerleşime açılacak yerlerdeki denetimlerin arttırılması
33Kütle HareketleriHerhangi bir zamanda meydana gelmiş olan kütle hareketlerinin halk tarafından muhtara bildirilmesi ve sonrasında ilgili kamu kurumlarına bildirilerek envanter tutulması
34Orman Yangınları
Piknik ve mesire alan sayısının artırılması
35Orman YangınlarıOrman içi çöpler için gerekli denetimlerin yapılması
36Orman YangınlarıKaçak yapılarla ilgili gerekli tespitlerin yapılması
37Orman YangınlarıOrmanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının tespit edilip yol güzergahına alınması
38Orman YangınlarıOrman köylerine ve mesire alanlarında geçmişte yaşanmış orman yangınlarına yönelik bilgilendirici ve görsel temalar içeren pano vb çalışmaların yapılması
39Orman YangınlarıOrman yangınlarının da dikkate alınarak imar planları yapılması
40Taşkın/SelOkullarda, halk eğitim merkezlerinde halka Sel/Taşkın ile ilgili eğitimlerin  verilmesi
41Taşkın/SelYerel yönetimlerin afet mevzuatına hakimiyetlerinin ve afet yönetim kapasitelerinin  geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi
42Taşkın/SelSel/Taşkın riskinin azaltılması için kamu kurumları, STK ve Üniversitelerin katılımıyla  ortak projelerin üretilmesi
43Taşkın/SelSel/Taşkın konusunda seminer ve çalıştayların düzenlenmes
44Taşkın/SelBelli periyotlarda mevzuat kapsamında ilgili kurumlarca saha denetimlerin yapılması ve gereken önlemlerin alınması
45Taşkın/Selİl Genelinde  sokaklarda ve caddelerdeki mazgalların periyodik olarak  temizleme çalışmalarının yapılması
46Taşkın/SelSel/taşkın sahası içerisinde kalan binaların özellikle giriş katlarında yaşayan incinebilir bireylerin tespitine yönelik envanter çalışması yapılması
47Taşkın/SelDere yatağı kesitinin daralmasına neden olacak atıkların atılmasına engellemeye yönelik çalışmaların yapılması
48Taşkın/SelSel/Taşkını önlemede önem arz eden yukarı havzaya fidan dikilmesi
49Taşkın/Selİl genelinde  mevcut binalarda çatı yağmur suyu oluklarının yağmur suyu hattına bağlanması  ve kanalizasyon hatlarından ayrılması konusunda çalışmaların yapılması
50Taşkın/SelSel/taşkın riski taşıyan alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmaların yapılması
51Taşkın/Selİl genelinde 2 boyutlu modelleme sonucu oluşturulan taşkın tehlike haritalarında belirlenen taşkın alanlarının imar planlarına işlenmesi
52Taşkın/Sel7269 sayılı kanun kapsamında arazinin tehlikeli durumu ve gördüğü hasar bakımından yıktırılması gereken binalara yönelik çalışmaların yapılması
53Taşkın/SelMevsimlik tarım işçileri için , sel/taşkın riskine karşı güvenli yer seçiminin sağlanması 
54Taşkın/SelTaşkın yönetim planında çok riskli alanlarda risk azaltıcı önlemlerin alınması 
55Taşkın/SelSel/taşkın alanlarında bulunan yerleşim yerlerinin, kentsel dönüşüm kapsamında daha güvenli yerleşim yerlerine taşınması amacıyla çalışmanın yapılması
56Endüstriyel KazalarSanayi tesisleri ve BEKRA kapsamındaki işletmelerin bulunduğu yerleşim yerlerinde yazılı –  görsel medya  ve  eğitimlerle halkın bilinçlendirilmesi
57Endüstriyel KazalarKamu kurumları ve özel sektör işbirliği ve koordinasyonunu arttırmaya yönelik  ortak eğitim ve tatbikatlar yapılması
58Endüstriyel KazalarÜst ve alt seviyeli kuruluşlarda, meydana gelebilecek yangınlara yönelik periyodik tatbikatlar yapılması (yangıntürü ve müdahale yaklaşımı pekiştirilmesi amacıyla)
59Endüstriyel KazalarÜst seviyeli kuruluşlara giden yola alternatif yol belirlenmesi yok ise alternatif bir yolun yapılması
60Endüstriyel KazalarÜst ve Alt Seviyeli kuruluşlara  yakın bölgelerde yeni yerleşim ve yapılaşmaya izin verilmemesi
61Endüstriyel KazalarEndüstriyel kazaların kayıt altına alınması, envanter çalışmalarının yapılması ve ilgili kurumlarla paylaşılması
62Endüstriyel KazalarPatlama kaynaklı üst seviyeli işletmelerin PCI değerleri değerlendirilerek tesislerin etki alanında kalan yerleşim yerleri ile ilgili arazi kullanım planlaması yapılması, imara yasaklanması
63Endüstriyel Kazalarİmar planları belirlenirken sanayi tesislerinin yer seçiminin yaşam alanlarından uzak yerlere yapılması

İlgili Haberler