Hürriyet Mahallesi 711 Ada Parselasyon

Belediye Encümenimizin 07.07.2022  Tarih ve 83   Karar no  ile kabul edilen Hürriyet 711 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17,  18  ve 23 parsellere Belediyemizce yaptırılan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 08.07.2022 – 08.08.2022  tarihlerinde belediyemiz internet ortamında 30  (otuz) gün süre ile askıda kalmıştır.

İlgili Haberler