2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

 Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı TEMMUZ Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/07/2022 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2022/HAZİRAN Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            05/07/2022  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

G Ü N D E M 

1-Belediyemiz Meclisinin  07.06.2022 tarih ve 25 Sayılı kararı ile komisyona havale edilen Belediye Tembih ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin değişiklik yapılması hususu Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun 23/06/2022 tarih ve 4903  sayılı kararının  Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,  

 2- 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla büyükşehir belediye sınırları tüm il sınırlarını, mülki sınırları kapsayacak hale getirilmiş bunun sonucu olarak büyükşehir olan bu illerin tamamındaki belde ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür.

    16 Ekim 2020 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde ; Başvuru üzerine ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler kırsal mahalle kabul edilir hükmü gereğince tüzel kişiliği kaldırılan köylerin kırsal mahalle olarak kabulü ve alınan kararın büyükşehir belediye meclisine sunulması hususunun meclisimizce görüşülmesi,

3- Belediyemize ait olan Şifalı  Sular Motelinin  ücret tarifesinin yeniden düzenlenerek Meclisimizde görüşülmesi,

İlgili Haberler