2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı EYLÜL Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06/09/2022 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

            Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/07/2022 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
06/09/2022 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim. 

G Ü N D E M

1- 2022 yılı için öngörülmüş ödenekler yetersiz kaldığından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi gereğince; Elektrik Alımları, Temsil Tanıtma ve Ağırlama, İller Bankası Sermaye Payı, Akaryakıt Alımları, Sportif Malzeme Alımları, Etüt Proje ve Ekspertiz Giderleri, Personel Giderleri, Diğer Giderler ve Diğer Hizmet Alımlarına ek ödenek verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisince görüşülmesi,
2-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrasında ‘’Gerektiğinde, sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Belediyelerin (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini , diğer belediyeler için binde onikisini geçemez.’’ Hükmü gereğince; Erzin Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Burnaz Plajında düzenlenen Voleybol turnuvasında başarı gösteren sporculara ödül verilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması,

İlgili Haberler