2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı NİSAN Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06/04/2021 SALI  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 02/03/2021 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
06/04/2021 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim. 

G Ü N D E M

1-Belediyemiz Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 15 Sayılı kararı gereğince; Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan 17/03/2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararın Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 2 Asil 2 Yedek Katip üyenin Gizli oylama ile seçimi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 1 ve 2. Meclis Başkan Vekilinin Gizli oylama ile seçimi.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.03.2021 tarih ve 470432 sayılı genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 2 (iki) Encümen üyesinin Gizli oylama ile seçimi,

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun görüşülerek açık olarak oylanması,

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 55.  maddesi gereğince  Belediyemiz  2020 Yılı Mali Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi,

7- 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmesi,

İlgili Haberler