2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı yazısı gereğince 2021 Yılı MAYIS Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 17/05/2021 pazartesi günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 06/04/2021 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak  CD’si ekte sunulmuştur.
17/05/2021 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.  

G Ü N D E M

1-Belediyemiz Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 26 Sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkında hazırlanan belediyemiz imar komisyonu kararının görüşülerek karara bağlanması,

2-Belediyemiz Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 28 Sayılı kararı gereğince hazırlanan belediyemiz imar komisyonu kararının görüşülerek karara bağlanması,

3-Belediyemizin 2020  Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması,

***Gündem dışı dilek ve temenniler.

İlgili Haberler