2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 yılı MART ayı olağan toplantısını yapmak için 02/03/2021 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3. katındaki toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2021/ŞUBAT Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            02/03/2021 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                

G Ü N D E M

1.    Belediyemiz Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 09 Sayılı kararı ile 27.10.2020 tarih ve 27742 Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince ilçe belediyelerinin Evsel Katı Atık Tarife Raporunu hazırlaması gerektiğinden ekte sunulan Evsel Katı Atık Tarife Raporunun onaylanarak bir örneğinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesi ile ilgili olarak Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonunun 24/02/2021 tarih ve 2021/2 sayılı kararının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması,
2-Belediyemiz Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 12  Sayılı kararı ile Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 27 nolu genelgesine istinaden  Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde veya tasarrufunda olan işletmelerin kiraları ile ilgili olarak tahsil, indirim, erteleme veya süre uzatımı konusu ile ilgili olarak Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonunun 17/02/2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması,
3-10.07.2014 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 8. maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 1. fıkrasının b bendi ile  Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ve Aykome Uygulama Yönetmeliğine  istinaden  ekte sunulan Erzin Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Birimi Uygulama Yönetmeliği ile ücret tarifesinin görüşülerek karara  bağlanması,
4-5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer Kurumlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesinin  b fıkrasına gereğince; ”Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.” denilmekte olup 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 maddesinin b fıkrası çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığının talepleri doğrultusunda 31.12.2021 tarihine kadar sivil bir taşıt kiralanarak ilgili kuruma verilmesinin belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması, 
***Gündem dışı dilek ve temenniler

İlgili Haberler