2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

                Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı OCAK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/01/2020 CUMA  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 03/12/2019 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
             03/01/ 2020 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                  

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Günlerinin belirlenmesi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2020 Yılı için 5 Kişilik Plan ve Bütçe Komisyon üyesinin belirlenmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2020 Yılı için 5 Kişilik İmar Komisyon üyesinin belirlenmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2020 Yılı için Gizli oyla 5 Kişilik Denetim Komisyon üyesinin belirlenmesi,

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2020 Yılı için 5 Kişilik Çevre Eğitim ve Trafik komisyon üyesinin belirlenmesi,

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (k) bendi ve 24. maddesi gereğince 5 kişilik Tarım ve Ticaret komisyon üyesinin açık oylama ile seçilmesi.

7-  Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak gerek yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen 7. Dereceli  Eğitmen , 7. Dereceli Tekniker , 5. Dereceli Mühendis , gerekse hizmetine ihtiyaç duyulan 5. Dereceli Şehir Plancısı , 5. Dereceli Mühendis , 1. Dereceli Ekonomist , 5. Dereceli Mimar ve 1. Dereceli Programcı  kadrolar için, Kadroların birinci derecelerinin birinci kademeleri esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere 2019 yılında ödenecek net ücret ve 10.01.2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.01.2012 tarihli 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar’ın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere unvan ve dereceleri belirtilen kadrolar için uygulanacak ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunun Meclisimizde görüşülmesi,

8-Belediyemiz Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 83  Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Faruk İZGİ’nin  08.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Karamustafalı Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde  bulunan Yeşilkent 3760  nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 16/12/2019 tarih ve 2213 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/7 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülerek karara   bağlanması,

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesine göre Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğin III sayılı listesinde geçen 11040 Unvan Kodlu GİH Sınıfında 1 Dereceli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosunun oluşturulması hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

E K İ : Belediye  Meclisinin  03/12/2019 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak Özeti, 

DAĞITIM:

Gereği       :                                                                                Bilgi için :

15 Bld. Meclis Üyesine.                                                            Bl.Daire Müdürler

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı   


Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―