2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı EYLÜL Ayı Olağan toplantısını yapmak için 01/09/2020 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2020/TEMMUZ ayı olağan birleşimine ait karar özeti ekte sunulmuştur.

            01/09/2020  tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                 

G Ü N D E M

1.    2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait  Katkı Payına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca belediyemiz tarafından 2020 yılı içinde mevcut duruma göre yatırım programı olarak teklif edilecek herhangi bir iş veya proje   bulunmaması nedeni ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payından belediyemiz payına düşecek olan miktarın Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Hatay Meclis Kültür Sanat Merkezi ve Mutfak Sanatları Merkezi Restorasyon yapım işi kapsamında kullanılmasına muvafakat verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

2.    17.07.2020 tarih ve 2020/3 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülmesi
3.   5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin l) bendi gereğince Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verme yetkisi Belediye Meclisinde olup 1. derece olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 3. derece olarak değiştirilmesi hususunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması,

İlgili Haberler