2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

              Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/10/2020 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
             Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2020/ EYLÜL  Ayı Olağan birleşimine ait karar özeti ekte sunulmuştur.
            06/10/2020  tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                                 

G Ü N D E M

Gündem 1-Belediyemiz Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 30/09/2020 tarih ve 2349 sayılı  yazıları ekindeki 15/09/2020 tarih ve 5 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

Gündem 2- Belediyemiz Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 30/09/2020 tarih ve 2349 sayılı  yazıları ekindeki 15/09/2020 tarih ve 5 sayılı İmar Komisyon kararının 2.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

Gündem 3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2020 tarih ve 2330 sayılı yazısı ekinde sunulan belediyemizin  2021  Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi, 

Gündem 4-5393 Sayılı Belediye Kanununun 55.  maddesi gereğince Belediyemiz 2020  Yılı Denetim Raporu hakkında  Meclise bilgi verilmesi.

Gündem 5- Hatay Kadastro Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 938437 sayılı yazısı gereğince; ilçemiz Başlamış, Gökdere , Yoncadüzü, Gökgöl ve Kızlarçayı mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında güncelleme çalışmaları yapılacağından, yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere muhtarlar hariç her mahalle için ayrı ayrı 6’ şar adet bilirkişi seçiminin belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

Gündem 6- Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı, 22.09.2020 tarih ve 48328/20 sayılı yazısı ile yeterli ödenekleri bulunmadığında idari hizmetlerde kullanılmak üzere 3 (üç) ay süre ile sivil bir aracın verilmesini talep etmiştir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin b fıkrası gereğince Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına 3 (üç) ay süre ile sivil bir aracın kiralanarak verilmesinin belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

Gündem 7- 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/son maddesi gereğince belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemeyeceğinden, 277 sayılı kanunun 1. Maddesine göre 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlarla belediyeye verilmekte olan paylar belediye vergi ve resimler hükmünde olup haczedilemeyeceğinden  aşağıda listesi verilen kamuya tahsisli hesaplarımızın haciz kapsamı dışında tutulmasının görüşülerek karara bağlanması,

İŞ BANKASI ERZİN ŞUBESİ NEZDİNDE BULUNAN HESAPLAR:
1-İller Bankası Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Ayrılan Paylar Hesabı:
TR13 0006 4000 0016 1260 255249
2-İller bankasından gelen payların yatırıldığı Personel Maaş Hesabı (Ana Hesap)        :
TR39 0006 4000 0016 1260 168257
3-Kamulaştırma Hesabı :                             
TR05 0006 4000 0016 1260 299528
ZİRAAT BANKASI ERZİN ŞUBESİ NEZDİNDE BULUNAN HESAPLAR:
1-Vergiler ve Harçlar Hesabı (Ana Hesap) :
TR1000 0100 0587 2921 3294 5001
2-Büyükşehir Belediyesine aktarılan payların yatırıldığı Otopark Hesabı        :
TR2600 0100 0587 2921 3294 5004
3-Yapı Denetim Hesabı :
TR0400 0100 0587 2921 3294 5012
4-Kredi kartı ile yapılan tahsilatların yatırıldığı Vergi ve Harçlar Hesabı:
TR6900 0100 0587 2921 3294 5006
5-Acil Yardım Afet Hesabı:
TR5800 0100 0587 2921 3294 5010
6-İşkur Geçici İşçi Hesabı:
TR7400 0100 0587 2921 3294 5013 

Gündem 8- 5393 sayılı kanunun 15/6 maddesi ile 4706 sayılı kanunun ek 4 maddesi gereğince belediyelerin taşınmazlarını sadece mahalli idareler ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün 22/09/2020 tarih ve 100/16 sayılı denetim raporunda; meclis kararı ile kendilerine yer tahsis edilen  “Erzin İmraniye Girit Türkleri Kültür Derneği” nin kamu yararına çalışan dernekler veya Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar arasında yer almadığı, ayrıca bu dernekler ile ortak bir proje gerçekleştirilmediğinden Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile 31-022-153 kütük sicilli Erzin İmraniye Girit Türkleri Kültür Derneğine 5 yıl süre ile ücretsiz olarak yapılan yer tahsisinin iptalinin belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

Gündem 9- 5393 sayılı kanunun 15/6 maddesi ile 4706 sayılı kanunun ek 4 maddesi gereğince belediyelerin taşınmazlarını sadece mahalli idareler ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün 22/09/2020 tarih ve 100/16 sayılı denetim raporunda; meclis kararı ile kendilerine yer tahsis edilen  “Erzin Şehit Aileleri Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” nin kamu yararına çalışan dernekler veya Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar arasında yer almadığı, ayrıca bu dernekler ile ortak bir proje gerçekleştirilmediğinden Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile 31-023-0080 kütük sicilli Erzin Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 5 yıl süre ile ücretsiz olarak yapılan yer tahsisinin iptalinin belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

Gündem 10- 5393 sayılı kanunun 15/6 maddesi ile 4706 sayılı kanunun ek 4 maddesi gereğince belediyelerin taşınmazlarını sadece mahalli idareler ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün 22/09/2020 tarih ve 100/16 sayılı denetim raporunda; meclis kararı ile kendilerine yer tahsis edilen  “Erzin Yörükler Dayanışma Derneği” nin kamu yararına çalışan dernekler veya Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar arasında yer almadığı, ayrıca bu dernekler ile ortak bir proje gerçekleştirilmediğinden Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile 31-023-008 kütük sicilli Erzin Yörükler Dayanışma Derneğine 5 yıl süre ile ücretsiz olarak yapılan yer tahsisinin iptalinin belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

***Gündem dışı dilek ve temenniler

İlgili Haberler