2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı ARALIK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 01/12/2020 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

               Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2020/KASIM Ayı Olağan birleşimine ait karar özeti ekte sunulmuştur.

              01/12/2020  tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                      
G Ü N D E M:
Gündem 1-Belediyemiz Meclisinin 03.11.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile Yeşilkent 10302 (631 ada 73 parsel) nolu parsel Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Yeşil Alan ve Yol olarak gösterilmiş ve onaylanmıştır. Bu plana uygun olarak yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının onaylanması ve plana  işlenmesi talebine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/11/2020 tarih ve 2843 sayılı  yazıları ekindeki 11/11/2020 tarih ve 7 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülerek karara  bağlanması,
Gündem 2-Belediye meclisimizin 06.10.2020 tarih ve 38 nolu kararı ile Kadastro Kanunu 22-a maddesi kapsamında yapılacak olan güncelleme çalışmalarında görev alacak bilirkişiler seçilmiş ancak bu üyelerden Kızlarçayı Mahallesinden Sabri ÖZKAN ve Gökdere Mahallesinden Hasan ATEŞ sağlık sorunlarından ayrıca Gökgöl Mahallesinden Ahmet KURT’ un vefat etmesinden dolayı bilirkişilik yapamayacakları Kadastro Müdürlüğünün 13.11.2020 tarih ve 2989206 sayılı yazıları ile anlaşıldığından söz konusu mahalleler için yeni bilirkişi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Gündem 3-27.10.2020 tarih ve 27742Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince ilçe belediyelerinin Evsel Katı Atık Tarife Raporunu hazırlaması gerektiğinden ekte sunulan Evsel Katı Atık Tarife Raporunun onaylanarak bir örneğinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
***Gündem dışı dilek ve temenniler

İlgili Haberler