2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı MAYIS Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/05/2019 Pazartesi günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 10/04/2019 tarihli Birleşimine ait toplantı  karar özetleri ekte sunulmuştur.

             06/05/2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                    

O.  Vaysal  ÖZSOY
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. Maddesi 2. Fıkrasına göre Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur hükmü gereğince birim Müdürü ve üstü yönetici kadrosunda yapılan değişiklikler hakkında Meclise bilgi sunulması,

2- Belediyemizin 2018  Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması,

3-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince kurumumuzda görev yapan kamu görevlileri2019 Yılı için Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisince 10/04/2019 tarih ve 31 Sayılı kararıyla Çukurova Belediye Birliği yedek üyeliğine seçilen Orhan ATEŞ’ in  aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Meclisince Çukurova Belediyeler Birliğine üye olarak seçilmesi nedeniyle 10/04/2019 tarih ve 31 sayılı kararındaki Yedek Üye Orhan ATEŞ’in üyeliğinin iptal edilerek  yerine 1 Yedek Üyenin açık oylamayla seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi,

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (h) fıkrası gereğince; Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verme yetkisi Belediye Meclisinde olduğundan; 

1-Belediyemizin tarafı olduğu Tazminat davasına konu olan Erzin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/174 Esas ve 2015/108 Karar Sayılı ilamında belirtilen 297.852,62 TL Maddi Tazminat , 34.444,82 TL İşlemiş Faiz, 5.929,70 TL Yargılama gideri, 71,64 TL İşlemiş Faiz, 23.271,16 TL Mahkeme vekalet ücreti, 281,17 TL  İşlemiş Faiz olmak üzere toplam 361.851,11 TLborcun ve işleyecek faizinin,

2-Ankara 7. İcra Müdürlüğü’nün 2015/28095 Esas Sayılı dosyasından, 27.661,07 TL vekalet ücreti ve icra harç giderleri ile işleyecek faizinin, Mahkeme Vekalet Ücreti, Mahkeme Harç ve Giderleri, İcra Vekalet Ücreti, İcra Harç ve Giderlerinin ödenmesi ve hak sahiplerinin davaya konu taşınmazı kendi adlarına almaları koşulu ile diğer hak ve alacaklarından vazgeçmeleri suretiyle dava konusu alacağın sulh yolu ile tasfiyesine, alacağın sulh yolu ile tasfiye anlaşması yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

6-5393 Sayılı Kanunun 71. Maddesinde belirtilen: Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. Hükmü gereğince İlçemiz Atatürk Parkı içerisinde bulunan kafeterya ve müştemilatının Belediyemiz tarafından işletilmesi için, Bütçe İçi

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―