2018 Yılı Ocak Ayı 1.Olağanüstü Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine eklenen 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince 1. Olağanüstü toplantısını yapmak için 22/01/ 2018 Pazartesi günü saat 14.oo’de Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.
Anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M:

1- 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20’nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri için kararname Hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için 20.000.00 TL. sermayeli Erzin Belediye Personel Limitet Şirketinin kurulmasına, tahakkuk edecek sermayesinin ödenebilmesi için bütçede tertip açılması hususunun Meclisimizce karara bağlanmasının görüşülmesi,

İlgili Haberler