2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı MAYIS Ayı Olağan toplantısını yapmak için 02/05/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 04/04/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı CD’si ekte sunulmuştur.02/05/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Neşat BALTACI
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1-Belediyemizin 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması,
2-Belediyemiz Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 29 Sayılı kararı Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 24.03.2017 tarih ve 7945 sayılı yazılarında İlçe ve Mahalle sınırları Haritasını içeren CD ‘li Krokinin onanması içeren talebin Belediyemiz İmar komisyonunun 13/04/2017 tarih ve 2017/2 Sayılı kararının görüşülmesi,
3-Belediyemiz Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 28 Sayılı kararı ile ertelenen ve 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 Asil 5 yedek Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek Üye seçilmesinin yapılması,

İlgili Haberler