2017 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı MART Ayı Olağan toplantısını yapmak için 07/03/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 07/02/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
07/03/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1- Belediyemiz Meclisinin 07/02/2017 tarih ve 17 Sayılı kararı ile ertelenen ve 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 Asil 5 yedek Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek Üye seçilmesinin yapılması,
2- Belediyemiz Meclisinin 07/02/2017 tarih ve 19 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale olunan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 11/01/2017 tarih ve E.718 Sayılı yazılarına ait Belediyemiz İmar komisyonunun 16/02/2017 tarih ve 2017/1 Sayılı kararının görüşülmesi,
3- İlçemiz sınırları içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili Maddeleri gereği İmar Uygulamaları sırasında ortaya çıkan ve Belediyemiz adına tescili yapılan yerler parsel niteliğini kaybettiğinden dolayı bu gayrimenkullerin satılması hususunun Meclisimizde görüşülmesi,
4-5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, aynı Kanunun 15/b maddesine istinaden hazırlanan Erzin Belediye Başkanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesinin Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması,

İlgili Haberler