2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

389

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı NİSAN Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/04/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 06/03/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özetleri ekte sunulmuştur.
03/04/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereğince Belediyemiz 2017 Yılı Denetim Raporu
hakkında Meclise bilgi verilmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2017 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun açık olarak oylanması hususunun görüşülmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin ( b) fıkrası gereğince 2 Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi.