Ana Sayfa Meclis Gündemi 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

696

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı MART Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/04/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 07/03/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
04/04/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereğince Belediyemiz 2016 Yılı Denetim Raporu
hakkında Meclise bilgi verilmesi.
2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2016 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun açık olarak oylanması hususunun görüşülmesi,
3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin ( b) fıkrası gereğince 2 Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi.
4-Belediyemiz Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 23 Sayılı kararı ile Çevre, Eğitim ve Trafik Komisyona havale edilen ve komisyonca görüşülerek karara bağlanan Erzin Belediye Başkanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesinin Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması,
5-Belediyemiz Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 20 Sayılı kararı ile ertelenen ve 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 Asil 5 yedek Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek Üye seçilmesinin yapılması,