ERZİN BELEDİYESİ MECLıSı KASIM  AYI OLAğAN  TOPLANTISINI 03/11/2009 TARıHıNDE YAPTI:

Gündem 1- Belediyenin 2010 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve ücret tarifesinin görüşülmesi:

Yapılan açık oylama sonucunda ;
Belediyemizin 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ve ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe komisyonun hazırladığı raporunun  16/11/2009 Pazartesi günü saat 14.00’de toplanacak olan 2009 Yılı Kasım Ayı 2.Birleşiminin 1.oturumunda görüşülmeye başlanmasına,
AKP, CHP ve MHP li üyeler oy birliği ile karar aldılar.

Gündem 2- Erzin ımar ınşaat Tic. San.ve Turizm Ltd. şirketine ait Sanayi ve Ticaret   Bakanlığının Müfettişince  08/09/2009 tarih ve 2009 /2 sayılı Teftiş Raporu hakkında Meclise bilgi  sunulması:

1-Belediyenin şirketten Plajdaki arsaya ait kira bedelini tahsil etmediği  :

Yapılan oylama sonucunda ;
2003 yılında Belediyenin Kira Sözleşmesi gereğince şirketten tahsil ettiği 14.200,00 TL.nin  % 30’u olan 4.260,00 TL.nin zamanında ödenmemesinden dolayı yasal faizi olan 11.395,52 TL. ile birlikte 15.655,52 TL.   16.07.2009 tarihinde Belediye Bütçesinden Erzin Mal Müdürlüğüne ödenmiş olduğundan,
Bu nedenle Belediyenin zarara uğramış olması nedeniyle;
11.395,52 TL lik faizin ve diğer yıllara ait tahakkuk edebilecek faizlerin,
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve
5018 Sayılı Kamu Maliye Kontrol  Kanunu hükümleri,
Teftiş Raporunda belirtilen gerekçelerden de hareketle,
Dönemin Belediye Başkanı Mehmet GÜVEN’den tahsil edilmesine,
Tahsili için gerekli yasal bildirimlerin yapılmasına,
AKP, CHP ve MHP li üyeler oy birliği ile karar aldılar.

1-şirket’in, Erzin Belediyesine Burnaz Plajına  Ait Kira Beledini ödemediği:

şirket’i idare, temsil ve imzalama yetkilendirilmiş Hasan KAZAK’ın 07/10/2008 tarihinde vefat etmiş olmasına karşın söz konusu organ boşluğunun halihazırda dahi giderilmemiş olduğu dikkate alındığında; şirket ortaklar kurulunca yapılacak ilk toplantıda Erzin Belediye ile şirket arasında imzalanmış olan 13/01/2003 tarihli taşınmaz Mal Kira şartnamesinden kaynaklanan kira borcunun tasfiyesi hususunda karar alınması gerektiği,

2- şirket tarafından yaptırılan prefabrik konutların  ödemelerin belirlenemediği :

6 adet prefabrik konut ile 10 adet temeli atılmış halde bulunan konut için 122,700 TL( 90,000 USD) karşılığında mutabakat sağlandığı şirket nezdinde yapılan incelemelerde  ödemenin muhasebe defterine yansıtılmamış olduğunun  tespit edildiği,
Bu itibarla, yapılacak ilk ortaklık kurulu toplantısında Sutem inşaat firmasına ödenen 122,700 TL. lik ödemenin muhasebe kayıtlarına yansıtılması ve bu bağlamda kayıtların güncel duruma getirilmesi gerektiği,

3- Plaj’ındaki prefabrik konutlardan bir kısmının şirket kayıtlarında yer almadığı;

19 adet prefabrik satışının büyük çoğunluğu Amerikan Doları üzerinde yapıldığı ve tamamının sözleşme ve fatura tarihleri arasında farklılık olduğu ve muhasebe defterlerine satış işleminin yapıldığı tarihlerde yansıtılmadığı, bu sebeple söz konusu satışların kayıtları esnasında döviz kurundan kaynaklanan farklılıkların ortaya çıktığı,
Zekiye BOZ, Mustafa GENç, Ragıp KURşUNGEçMEZ, Tuğrul SOYDAN ve Fikret KAPLAN adına kullanım hakkı devredilen prefabrike konutlar için düzenlenen faturaların toplamda 14,082 TL’lik eksik tutarla düzenlendiği ve kayıtlara bu doğrultuda yansıtıldığı,
Hacer Yelda YüKSEL, Savaş çıFTçı, Sultan KöKSAL, Neslihan TüRKDöNMEZ, Kamer GENç, Yurdal ışçı, ömer ASLAN , Mehmet PAR,Mehmet EVGıN ve Nedim Naci TINAZ adına kullanım hakkı devredilen  prefabrike konutlar için  düzenlenen faturaların toplamda 14.035 TL’lik fazla tutarla düzenlendiği ve kayıtlara bu doğrultuda yansıtıldığı,
Gökhan BıLGEç (6.250 USDX2 adet) ve Harun SOLAK (8.500 USDX1 adet) adına kullanım hakkı sözleşmelerle devredilen prefabrik konutlar için fatura düzenlenmemiş olup bu doğrultuda muhasebe defterlerine 3 adet konut için 27.425 TL (21.250 USD )’lik tutarın yansıtılmamış olduğunun  tespit edildiği,
Bu işleri şirket Müdürü Hasan KAZAK yapmış olduğundan ve adı geçenin ölmesi nedeniyle; yapılacak ilk ortaklar kurulu toplantı gündemine, şirket’in zararı hususunda ilgilinin varsa varislerin hukuki sorumluluğunun devam ediyor olmasına bağlı  olarak, konunun gündeme alınması, ayrıca yukarıda bahsi geçen hatalı kayıtların düzeltilmesi gerektiği,

4- Site Girişinde Bulunan Prefabrik Konutun 2 Yıla Yakın Bir Zamandır ücretsiz Olarak Kullandırıldığı:
Konuyla ilgili olarak hem dönemin Erzin Belediye Başkanı Mehmet GÜVEN hem de M.Emin EROL ‘un Müfettişliğimize verdikleri ifadelerden adı geçen şahsın 2008/Ekim ayından itibaren mezkur konutta yaklaşık 10 ay boyunca şirket’e kira bedeli ödemeden ikamet ettiğinin,tespit edildiği,
şirket’in yaklaşık 10 aya yakın bir süredir kira bedelinden yoksun kalması muvacesinde söz konusu kaybın tespitine yönelik ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kira rayicinin belirlenmesine yönelik talepte bulunulması ve Oda tarafından belirlenen emsal kira bedeli ve yasal faizine istinaden M.Emin EROL adlı şahıstan bedelin tahsil edilmesi gerektiği,

5-Prefabrik Konut Sözleşmelerinin Gerçeğe Aykırı Olduğu ve şirket Adına Yetkisiz Personel tarafından Düzenlendiği :

1.Sözleşmenin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği;

“Edinilen konut ,konut edinen isteğine bağlı olarak dilediği kadar kullanma hakkına sahiptir.” Hükmü ile konutların talep edenlere dilediği kadar kullanma hakkının verildiği,
şirket ile Belediye arasında imzalanan 14.01.2003 tarihli kira kontratosu’nda, kiralama süresinin 8 Yıl olduğu yönünde hüküm bulunduğu,
Söz konusu sözleşmelerin Genel Müdür Hasan KAZAK’ın bilgisi dahilinde olduğu dolayısıyla işlemlerde adı geçenin kastının bulunduğu, tespit edildiği,
Bu itibarla, Hasan KAZAK’ın yapmış olduğu eylemin T.Ceza Kanunu’nda belirtilen Dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kanaatine ulaşılmış ancak adı geçen  şahıs 07.10.2008 tarihinde vefat etmiştir.

2.Sözleşmelerin şirket adına yetkisi bulunmayan personel tarafından imzalandığı:

Konut edinme ve Kullanma Sözleşmeleri üzerinde yapılan incelemelerde 19 adet sözleşmeden 15 adedinin Osman KARATAş tarafından 4 adedinin ise Hasan KAZAK tarafından imza edildiği,
şirket Personeli Osman KARATAş’ın yetkisi olmadığı halde şirket adına sözleşmede taraf olduğu ve sözleşmeleri şirket kaşesi üzerine kendi adına imzaladığı söz konusu durumun Borçlar Hukukuna göre “Yetkisiz Temsil “ müessesine karşılık geldiği,
Osman KARATAş tarafından Müfettişliğimize sunulan 4 farklı tutanaktan konut edinenlerden toplanan 94.300 USD ile 20.000 TL’nin Genel Müdür Hasan KAZAK’a teslim edildiği,
Söz konusu işlem yetkisiz temsil olarak nitelendirilse de Osman KARATAş tarafından tahsil edilen konut bedellerinin tutanak mukabilinde Genel Müdür Hasan KAZAK ‘a teslim edilmesi ile şirket tarafından Osman KARATAş ‘a zımni icazet verildiğinin anlaşıldığı dolayısıyla anılan sözleşmelerin şirket’i bağladığı,
6- şirket’in Eski Personel Osman KARATAş’a ücret, Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim ve Malmüdürlüğüne Vergi Borcunun Bulunduğu:

şirket’in eski personel Osman KARATAş’a ücret borcunun 23.547 TL ,
Erzin Malmüdürlüğüne vergi borcunun 12.663.TL,
İskenderun Sosyal Güvenlik Merkezine sigorta pirim borcunun 12.999 TL. olduğu ancak;
şirket’in toplam borcunun muhasebe kayıtlarında gözüken değerden daha fazla olduğu,
Yapılacak ilk ortaklar kurulu toplantısında yukarıda bahsedilen borcun tasfiyesinin  gündeme alınması, akabinde muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması gerektiği,

7- Taahhüt Edilen şirket Sermayesinin,Tamamının ödenmediğinin:

Erzin Limited şirket’inin sermayesi 500.TL ‘den 10.000 TL ‘ye çıkarıldığı,
9.500TL tutarındaki sermayenin ödenmemesi nedeniyle; T.Ticaret Kanunu’nun 140 ve 141’inci maddeleri hükümleri gereğince ortakların söz konusu taahhütlerini yerine getirmelerinin gerektiği,

8-şirket’in T.Ticaret Kanunu’nun 324’üncü Maddesi Karşısındaki Durumu:

şirketin bilançosu üzerinde yapılan incelemelerde ;

–    Son beş yıla ait özkaynaklar toplamının negatif değerde olduğu,
–    Son beş yıl içerisinde ortalama 84.000.TL ‘lik zarar ettiği,
–    2005 yılından bu yana 9.500 TL. lik sermayenin yatırılmamış olduğu,

şirket kayıtlarına yansıtılmayan borç ve /veya tahakkuk giderleri ile eksik tutarlı kayıtların bulunduğu , dolayısıyla, şirket’in aslında olması gerekenden daha fazla borcu olduğu.
şirket’in borca batık olması yönünde kuvvetli emarelerin bulunması borca batıklık söz konusu ise durumu derhal ilgili mahkemeye intikal ettirmesi gerektiği, belirtilmektedir.

Yapılan oylama sonuncunda ;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişince  Belediyemize ait Erzin ımar ınşaat Tic.San.ve Turizm Ltd. şirketinin denetleme raporunda belirtilen hususlar hakkında;
Yasal gereklerinin yerine getirilmesine,
Daha sonra iş ve işlemleri bitirildikten sonra Erzin ımar ınşaat Tic. San. ve Turizm Limited şirketinin fesih edilmesine,
Sorumlular hakkında ilgili Mahkemeye başvurulmasına,
AKP, CHP ve MHP li üyeler oy birliği ile karar aldılar.

Gündem 3-   Devlet ıstatistik Kurumu Başkanlığının 28/09/2009 tarih  ve 163 Sayılı yazılarının görüşülmesi:

Başkan ilgi yazıyı ve Belediyemiz ımar Müdürlüğünün konuya ilişkin 02/11/2009 tarih ve 302 sayılı yazıları gereğince mükerrer Cadde Sokak isimlerinin düzeltilmesine;
AKP, CHP ve MHP li üyeler oy birliği ile karar aldılar.

Gündem 4-  Mustafa Kemal üniversitesinin Erzin Meslek Yüksek Okuluna Ek  Bina tahsis talebinin görüşülmesi:

Belediye Meclisimizce bir Komisyon kurulmasına, Komisyon üyelerinin Kerim BOZOK, Emin öZMEN, Mehmet KARAKURT, Nizamettin VURAL’dan oluşmasına,  Belediyemizin Mali imkanları yetersiz olduğundan iç donanımını yapacak durumda bulunmadığımızdan ve daha önce okul içini döşeme sözü veren kişi ve kuruluşlarla da yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alınamadığından; Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi üzere;  Osmaniye Korkut Ata üniversitesinin Erzin Meslek Yüksek Okulu Binasının içerisinin kendilerince döşenip eğitime başlayıp başlamayacağının sorulmasına, cevabının ivedi olarak istenmesine,  Meclis Kararımızın Komisyon marifetiyle iletilerek görüşmelerin yapılmasına,  Korkut Ata üniversitesinden görüşmeler sonucu gerekli cevap geldikten sonra binanın Mustafa Kemal üniversitesine tahsis edilip edilemeyeceğinin Belediye Meclisimizce yeniden görüşülmesine,
AKP, CHP ve MHP li üyeler oy birliği ile karar aldılar.

Gündem 5- Sözleşmeli olarak ınşaat Mühendisi alınmasının görüşülmesi:

Yapılan oylama sonucunda;
Mühendis Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde  Mustafa GüNDOğDU’nun 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince çalıştırılmasına, aylık ücretinin 1.902.10.TL olarak belirlenmesine,
AKP, CHP ve MHP li üyeler oy birliği ile karar aldılar.